ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι κ.κ. συμμετέχοντες οι οποίοι επιθυμούν να συμβάλουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου με Επιστημονική Εργασία, καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους όπως περιγράφεται κατωτέρω. Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο κείμενο χωρίς άλλη διόρθωση, γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες. Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι απολύτως απαραίτητη ώστε να διευκολυνθεί η αξιολόγηση και ταξινόμηση τους ώστε να ενταχθούν στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

*Οι συμμετέχοντες στις επιστημονικές εκδηλώσεις ομιλητές, αντί έγγραφης δήλωσης, υποχρεούνται στην αρχή της ομιλίας τους (στη 2η διαφάνεια μετά τον τίτλο της διάλεξης), να αναφέρονται σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: ΈΩΣ 25 Σεπτεμβρίου 2016

Η αξιολόγηση των Εργασιών ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 07/10/2016

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου ως εξής:

1. Ηλεκτρονικά: Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση abstracts@frei.gr μαζί με τα ακόλουθα επισυναπτόμενα έγγραφα:

 • το έντυπο στοιχείων επικοινωνίας συμπληρωμένο (βρείτε το έγγραφο ΕΔΩ)
 • Την περίληψη εργασίας σε αρχείο word.doc 97-2003 το οποίο θα περιλαμβάνει τον τίτλο, τους συγγραφείς, τους φορείς προέλευσης αυτών και το κείμενο της περίληψης

2. Διαμέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου: Για On line υποβολή πιέστε ΕΔΩ

 • Περιλήψεις οι οποίες υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας 25 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές.
 • Περιλήψεις εργασιών οι οποίες αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές.
 • Ένας εκ των συγγραφέων ο οποίος συμμετέχει σε μία εργασία θα πρέπει ταυτόχρονα με την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγραφή του στο Συνέδριο, ώστε να αποσταλεί η εργασία στην επιτροπή αξιολόγησης.
 • Η Γραμματεία του Συνεδρίου μετα τον έλεγχο της εγγραφης ενός εκ των συγγραφέων θα αποστείλει ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο αλληλογραφίας της εργασίας. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης σε 2 εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 210 3215600 ή 211 6005600
 • Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας της εργασίας οφείλει να ενημερώνει όλους τους συγγραφείς της εργασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


Παρακαλούνται οι συγγραφείς να τηρήσουν πιστά τις οδηγίες σύνταξης.

 • Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 11pt , πλήρη στοίχιση (justified) και μορφοποίηση σε μονό διάστημα.
 • Ο τίτλος της περίληψης πρέπει να είναι με κεφαλαίους χαρακτήρες και όχι σε έντονη γραφή.
 • Το κυρίως κείμενο των κλινικών/ερευνητικών εργασιών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις ενώ το κυρίως κείμενο των ενδιαφερουσών περιπτώσεων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 200 λέξεις.
 • To ονοματεπώνυμο των συγγραφέων θα είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο (π.χ. Αντώνης Παπαδόπουλος & όχι Α. Παπαδόπουλος).
 • Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης / Ιδρύματα καθώς και στην πόλη του κάθε συγγραφέα.
  π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1
  1. Ιατρός, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»
  2. Ιατρός, Γαστρεντερολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
 • Οι κλινικές/ερευνητικές εργασίες θα πρέπει να είναι δομημένες ως ακολούθως:
  1. Εισαγωγή
  2. Υλικό-Μέθοδος
  3. Αποτελέσματα
  4. Συμπέρασμα
 • Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι δομημένες ως ακολούθως:
  1. Εισαγωγή
  2. Παρουσίαση Περιστατικού
  3. Συμπέρασμα
 • Καμία κλινική ή ερευνητική εργασία δεν θα γίνει δεκτή εάν δεν έχει στατιστική ανάλυση.
 • Είναι επιθυμητό, ειδικευόμενοι ή νέοι ειδικοί να παρουσιάσουν τις ανακοινώσεις και εργασίες.
 • Πρώτο όνομα μπορεί να είναι κανείς σε μία μόνο εργασία από κάθε κατηγορία (μία κλινική/ερευνητική μελέτη και μία παρουσίαση περιστατικού) ενώ σε άλλη θέση μπορεί να είναι το περισσότερο σε άλλες δύο (συνολικά τέσσερεις). Οι διευθυντές των κλινικών και οι καθηγητές εξαιρούνται του περιορισμού αυτού ως τελευταίο όνομα στις εργασίες.
 • Συνολικά οι κλινικές/ερευνητικές εργασίες δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε τα 6 ονόματα ενώ οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις τα 5.
 • Κάθε εργασία που παρουσιάζεται από ειδικευόμενο πρέπει να έχει ένα ειδικό υπεύθυνο (διαφορετικό για κάθε ειδικευόμενο) εκτός τους Διευθυντή ο οποίος μπαίνει τελευταίο όνομα χωρίς περιορισμό σε αριθμό εργασιών. Το όνομα του ατόμου που παρουσιάζει την εργασία μπαίνει πρώτο, ενώ το όνομα του υπεύθυνου ειδικού είτε παρουσιάζει ο ίδιος ή καλύπτει ειδικευόμενο πρέπει να είναι υπογραμμισμένο.
 • Στο κείμενο της περίληψης κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναφέρεται με πεζοκεφαλαία γράμματα ο φορέας προέλευσης καθώς και η πόλη του κάθε συγγραφέα.

Οι ως ανω τίτλοι των εργασιών θα αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).

 • Όλες οι εργασίες (Προφορικές & Αναρτημένες) θα πρέπει να έχουν υπογραμμισμένο (Underlined) το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να την παρουσιάσει
 • Πιθανές διορθώσεις ή αλλαγές δεν θα γίνονται δεκτές μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής.
 • Η επιλογή του τρόπου παρουσίασης είναι στην κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Θα ληφθει υπόψη η πρωτοτυπία της εργασίας, τα προαναφερθέντα κριτήρια και η επιθυμία των συγγραφέων.
 • Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τρόπος παρουσίασης των εργασιών οι οποίες θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία και διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους ως άνω όρους.
 • Κριτήρια επιλογής των εργασιών θα αποτελέσουν:
  1. Πρωτοτυπία
  2. Σχεδιασμός
  3. Επεξεργασία αποτελεσμάτων
  4. Κλινική σημασία
  5. Συνολική επιστημονική επάρκεια

 Προφορική Ανακοίνωση

Οι Προφορικές Ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδρίες & η διάρκεια της κάθε μίας θα είναι 10 λεπτά συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων. Ονομάστε το αρχείο σας με τον τίτλο της εργασίας σας και αποθηκεύστε το ως τύπο .ppt ή .pptx .  Τα αρχεία θα παραδίδονται σε usb stick τουλάχιστον 1 ώρα πριν την ομιλία σας.

 

Παρουσίαση Poster

Οι συγγραφείς οι οποίοι επιθυμούν να παρουσιάσουν την εργασία τους ως poster παρακαλούνται να συμπληρώνουν την προτίμηση τους στη φόρμα αποστολής της εργασίας.

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα τοποθετηθούν σε poster Panels διαστάσεων (Ύψος 2m x Πλάτος 1m).

Οι διαστάσεις της δικής σας εργασίας σε μορφή poster παρακαλούμε να μην υπερβαίνουν τα 95cm Πλάτος και 150cm Ύψος.

Οι συγγραφείς των Ανακοινώσεων μπορούν να προμηθευτούν υλικά ανάρτησης της εργασίας τους, στη Γραμματεία του Σεμιναρίου.

Η ανάρτηση των Ανακοινώσεων γίνεται στις 4/11/2016 μεταξύ 12:00-14:00 και η απόσυρση θα γίνει Κυριακή 6/11/2016 μετά τη λήξη του Σεμιναρίου.

Η Γραμματεία του Σεμιναρίου δεν φέρει ευθύνη για την τοποθέτηση ή την απόσυρση των ανακοινώσεων από τα poster Panels.

back to top